Voor een aantoonbare beheersing
Bent u er klaar voor? Bedrijf

Disclaimer

Meta-audit, een handelsnaam van Metaware BV, verleent u hierbij toestemming om dit document te bekijken, te kopiëren, te printen en te verspreiden onder de hiernavolgende voorwaarden:

  • 1. Het document wordt slechts gebruikt voor informatiedoeleinden;
  • 2. Het document wordt slechts gebruikt voor niet-commerciële doeleinden;
  • 3. Iedere kopie van dit document of een gedeelte daarvan dient het auteursrechtteken ("copyright notice") te bevatten;

U dient er rekening mee te houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, product, proces, software, technology, informatie, know how of idee dat wordt omschreven in dit document het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder begrepen andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten berusten bij Meta-audit of andere belanghebbende partijen. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten.

Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een accountants-, belasting-, juridische, investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financieën of bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt "zoals zij is", en Meta-audit geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Meta-audit geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Meta-audit is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel (Fitness for a particular purpose), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Uw gebruik van dit document en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Meta-audit, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van dit document of deze informatie.

Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze privacy statement gewoon van toepassing. "Meta-audit," en de Metaware logos (en iedere combinatie van het voorgaande), productnamen, alle "headers en footers" van pagina's en iconen zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Meta-audit. Alle andere genoemde productnamen zijn merken van de respectievelijke merkhouders.

Bepaalde links in de Meta-audit webserver leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Meta-audit geen zeggenschap heeft. Meta-audit geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.

Gratis Live
QuickScan
Share |
false